Keynotes



Prof. Yanchun Zhang
Director, Center for Applied Informatics
Victoria University, Australia

Prof. Irwin King
The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

Prof. Shou-De Lin
National Taiwan University, Taiwan